Technický dozor investora

Technický dozor investora

Našou hlavnou prioritou je postaviť kvalitné dielo v požadovanom termíne pri dodržaní stanoveného rozpočtu.

  • Zastupovanie investora, vrátane uplatňovania jeho práv na Stavbe
  • Kontrola postupu prác podľa časového plánu Stavby a zmlúv, upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií
  • Kontrola spôsobu a postupov realizovania Stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Kontrola kvality vykonávaných prác a dodávok, v zmysle projektovej dokumentácie a požadovaných štandardov, právnych predpisov a technických noriem
  • Aktívne vplývanie na bezodkladné odstránenie závad, ktoré sa na Stavbe počas výstavby vyskytnú
  • kontrola vedenia stavebného denníka  počas celej výstavby
  • Spolupráca so spracovateľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu, (autorským dohľadom) pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektovou dokumentáciou
  • Kontrola prestavanosti , odsúhlasovanie súpisov prác a dodržiavania rozpočtu
Projekty