Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Máme skúsenosti s úspešným riešením po volacích procesov náročnejších stavieb , zásadných rekonštrukcii v komplikovaných majetkovo–právnych situáciách, ochranných pásmach inžinierskych sietí a osobitých stavieb.

  • Konzultácia investičného zámeru s dotknutými inštitúciami štátnej správy
  • Územné rozhodnutie
  • Stavebného povolenie
  • Zmena stavby pred dokončením
  • Kolaudačné rozhodnutie a uvedenie do prevádzky zabezpečenie potrebných vyjadrení
Zastupujeme klienta v legislatívnych konaniach počas priebehu celého investičného zámeru.
Efektívny inžiniering, dokáže projektu pomôcť vyhnúť sa zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.
Projekty